STUDI ISLAM DENGAN PENDEKATAN FILOLOGI

Rosnidarwati -

Abstract


Sebagai agama wahyu yang terakhir, Islam telah meneliti jalan sejarah yang relatif panjang. Islam datang dengan membawa misi yang amat penting, yaitu mengesahkan Tuhan sebagai zat yang wajib disembah. Jadi, dalam konteks ini pendekatan filologi ialah sebuah pendekatan studi agama (Islam) yang memfokuskan kajiannya pada naskah-naskah atau sumber-sumber keagamaan guna mengetahui budaya dan kerohanian keagamaan tersebut. Menurut keyakinan filolog, aspek kehidupan dan kesalihan suatu agama hampir seluruhnya bisa diketahui melalui kesan-kesan dalam naskah atau literatur.


References


Atang Abd, Metodologi Studi Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Fatchur Rahman, ikhtisar Mushthalahul Hadits, Cet. I, Bandung: Al-Ma’arif, 1974

Ibnu al-Shalah, ‘Ulum al-Hadits, yang kemuudian dkenal dengan Muqaddimah Ibnu al-Shalah, Cet. I, Madinah: Al-Maktabat al-Islamiyah, 1995.

M. Hasbi as-Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jil. I, Cet. VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Mohammed Arkoun, Kajian Kontemporer AL-QUR’AN, Bandung: PUSTAKA, 1998

Nuruddin ITR, ‘Ulum Al-Hadits 2, Penerj. Mujiyo, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Hadist, Penerj. Tim Pustaka Firdaus, Cet. V,Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Munzier Suparta, Ilmu Hadis, Cet. III, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2002

Sayid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Mutiara Pokok Ilmu Hadts, Penerj. Badruddin, Cet. I, Bandung: Trigenda Karya, 1995


Refbacks

  • There are currently no refbacks.